โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่

         


ตัวแทนจำหน่ายของสหกรณ์ปศุสัตว์ โพนยางคำ สาขาภาคเหนือ เพียงแต่ผู้เดียว

        เนื้อโคขุนโพนยางคำ หรือ เนื้อไทยเฟรนซ์ (Thai-French Natural Beef) เป็นเนื้อโคคุณภาพสูงทัดเทียมเนื้อนำเข้า ที่ผลิตโดยสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จังหวัดสกลนคร โดยมีการดูแลควบคุมมาตรฐานการผลิตตั้งแต่การเลี้ยงโคของสมาชิก การจัดหาพันธุ์ การผลิตอาหารข้น การชำแหละและการตัดแต่งตามหลักสากล การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ จนได้เนื้อโคขุนที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค เป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนอย่างแท้จริง

        โคขุนโพนยางคำ เป็นลูกโคผสมที่เลี้ยง โดยสมาชิกของสหกรณ์ โพนยางคำ โดยพ่อพันธุ์ จะใช้น้ำเชื้อสายพันธุ์ยุโรปสายเลือดแท้ 100% ภายใต้การช่วยเหลือด้านวิชาการจากรัฐบาลที่ฝรั่งเศส โดยพันธุ์ที่ใช้คือ

พันธุ์ชาโรเลส์ (Charolais) ถิ่นกำเนิดประเทศฝรั่งเศส
พันธุ์ลิมูซิน (Limousin) ถิ่นกำเนิดประเทศฝรั่งเศส

        โดยจากการศึกษาวิจัยเป็นเวลาหลายปี พบว่า โคผสมสองสายพันธุ์ข้างต้น เป็นสายพันธุ์ที่ให้อัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อที่ดีที่สุด ส่วนแม่พันธุ์เป็นโคลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานต่อสภาพอากาศและพันธุ์บราห์มัน ที่มีโครงสร้างใหญ่โคลูกผสมที่ได้จะเหมาะสำหรับเลี้ยงในภูมิอากาศของไทย ดังนั้นโคขุนโพยางคำจะมีลักษณะพันธุ์ดังนี้

โคสายพันธุ์ยุโรป 50%  โคบราห์มัน 25%  โคพื้นเมือง 25%

        โคที่ขุนจะต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป ระหว่างการขุนจะมีการตรวจและควบคุมโดยสัตวแพทย์ และต้องมีการถ่ายพยาธิก่อนขุนและก่อนนำมาชำแหละ 3  เดือน ใช้เวลาขุนอย่างน้อย 8  เดือนขึ้นไป จึงนำมาชำแหละ และบ่มซาก (Aging) ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 0-4 องศา อย่างน้อย 7 วัน ก่อนจะขนส่งโดยรถห้องเย็นมาที่ร้านขายเนื้อของสหกรณ์ที่กรุงเทพ

        เนื้อโคขุนโพนยางคำ จึงเป็นเนื้อโคธรรมชาติ (Natural Beef) ที่ปราศจากฮอร์โมนหรือสารเร่งการเจริญเติบโต ตลอดจนยาปฏิชีวนะทุกชนิด (Free from Hormones or Growth Promotants & Antibiotics) และมีการขึ้นทะเบียนเลี้ยงโคขุนโดยสมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคำ โดยมีการวางระบบการผลิตที่ควบคุม และกำกับดูแลครบวงจร ตั้งแต่ลูกโคเกิด การเลี้ยงดู การเลี้ยงขุน จนถึงกระบวนการผลิตเป็นเนื้อโคขุน และสามารถตรวจสอบได้ตลอดวงจรการผลิต (traceability) ทำให้เนื้อโคที่มีความนุ่มมาก และไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ (Marbling) ได้ผ่านขั้นตอนการบ่มเนื้อ ภายใต้อุณหภูมิการเก็บรักษาเนื้อในห้องเย็น 0-4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน ก่อนการจำหน่าย มีคุณภาพทัดเทียมกับเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศ สะอาด ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

        ในช่วงเริ่มต้นการทำตลาดของ สหกรณ์ (ตั้งแต่ปี 2524) สหกรณ์ฯ ได้วางเป้าหมายการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง เพื่อทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ โดยสหกรณ์ฯ พยายามมุ่งเป้าไปยังตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับบน ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเนื้อโคขุนโพนยางคำ หรือ ในนาม Thai-French Natural Beef เป็นผู้บริโภคชาวต่างชาติ เชฟตามโรงแรม หรือร้านอาหารชื่อดัง (เช่น โชคชัยสเต็ก) แต่จะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงที่มาของเนื้อที่ใช้ จนในระยะหลัง เริ่มมีการนำ เนื้อโคขุนโพนยางคำ มาใช้ในร้านอาหารประเภท ปิ้งย่าง จิ้มจุ่ม หรือชาบู ทำให้เนื้อโคขุนโพนยางคำ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้มีร้านอาหารที่มีคำว่า “โพนยางคำ” อยู่ในชื่อ เกิดขึ้นอย่างมากมายในกรุงเทพ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ซื้อเนื้อจากสหกรณ์

        เนื่องจากเป้าหมายหลักของสหกรณ์ คือ การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง เพื่อทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ สหกรณ์จึงมีความต้องการขยายตลาด ให้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัท โคขุนโพนยางคำพรีเมี่ยม จำกัด จึงถูกจัดตั้งขึ้นให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของสหกรณ์โพนยางคำ ทางภาคเหนือ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการช่วยการเข้าถึงผู้บริโภคทางภาคเหนือ และเพื่อเป็นการควบคุมการกระจายสินค้าป้องกันสินค้าปลอมแปลงต่าง ๆ

        นอกจากนี้ บริษัท โพนยางคำพรีเมี่ยม จำกัด ยังมีเป้าหมายที่จะเนื้อโพนยางคำ ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยจะนำซากวัว จากสหกรณ์โพนยางคำ ที่สกลนคร มาทำการบ่มซากเพิ่ม (Aging) เป็น 21-30 วัน เพื่อให้เนื้อมีคุณภาพสูงสุด แม้จะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เพื่อให้เนื้อโคขุนโพนยางคำมีคุณภาพที่เหนือกว่าเนื้อพรีเมี่ยมที่นำเข้าจากต่างประเทศ