โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่  
กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข