โพนยางคำ, โพนยางคำเชียงใหม่, โคขุนโพนยางคำ, เนื้อโคขุนโพนยางคำ, Ponyangkham Chiangmai, Ponyangkham Premium, ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า โพนยางคำ เชียงใหม่และภาคเหนือ, ร้านอาหารโคขุนโพนยางคำเชียงใหม่

ฉลองวันแม่แถม เนื้อสะโพก 1 จาน ทุกโต๊ะ

  พิเศษร่วมฉลองวันแม่ ตลอดเดือน สิงหาคม 2559 ฟรี เนื้อ สะโพก 1 จานทุกโต๊ะ ทั้งหมัก และสไลด์
กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข